Tiếng Việt  |   English  |   中文
Hotline : 0251 3 869 111 Fax : 0251 3 869 110 Hỗ trợ
banner_nha_may.jpg
 

Thức ăn cho heo

Mã số Tên Đóng gói
THỨC ĂN HỖN HỢP CHO HEO CON
B700 Thức Ăn Hỗn Hợp Thay Thế Sữa Mẹ Cho Heo Con 2kg; 10kg
V8S Thức Ăn Hỗn Hợp Đặc Biệt Cho Heo Con Từ Tập Ăn - 10Kg 5Kg
V881 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Con Từ 7 Ngày - 20kg 5kg; 25kg
V81A Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Con Từ Tập Ăn - 15Kg 25kg
SS881 Thức Ăn Hỗn Hợp Cao Cấp Cho Heo Con Từ 7 Ngày - 20Kg 25kg
B113 Thức Ăn Cải Thiện Tiêu Chảy Trên Heo Con Từ 7Ngày - 20kg 25kg
V887 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Đực Giống 25kg
V880 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Sữa Từ 7 Ngày - 8Kg 2kg, 5kg, 25kg
V881R Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Con Từ 7 Ngày - 20kg 5kg, 25kg
THỨC ĂN HỖN HỢP CHO HEO THỊT
V882 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Thịt Từ 15kg - 30kg 25kg; 40kg
SS882 Thức Ăn Hỗn Hợp Cao Cấp Cho Heo Thịt Từ 15Kg - 30Kg 25kg
V82RS Thức Ăn Hỗn Hợp Tăng Sức Đề Kháng Trên Heo Thịt Từ 20kg - xuất chuồng 5kg; 25kg
V883 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Thịt Từ 30kg - 60kg 25kg; 40kg
V884 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Thịt Từ 60Kg - Xuất Chuồng 25kg
V882R Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Thịt Từ 15kg - 30kg 25kg
THỨC ĂN HỖN HỢP CHO HEO LAI
V888 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Lai, Heo Nội Từ 30kg - 60kg 25kg; 40kg
V873 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Lai, Heo Nội Từ 30kg - 60kg 25kg; 40kg
V875 Thức Ăn Hỗn Hợp Heo Nái Hậu Bị, Nái Chửa 25kg
V876 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Nái Nuôi Con 25kg
V833 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Lai, Heo Nội Từ 30kg - 60kg 25kg
THỨC ĂN HỖN HỢP CHO HEO NÁI
V885 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Nái Chửa, Nái Hậu Bị 25kg
SS866 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Nái Nuôi Con Siêu Sữa 25kg
V886 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Nái Nuôi Con 25kg
V86RS Thức Ăn Hỗn Hợp Tăng Sức Đề Kháng Cho Heo Nái 25kg
V85A Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Nái Hậu Bị 25kg
V866G Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Nái Nuôi Con 25kg
V866PT Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Nái Nuôi Con 25kg
V855G Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Nái Chửa 25kg
THỨC ĂN ĐẬM ĐẶC CHO HEO
B8800 Thức Ăn Đậm Đặc Cho Heo Thịt Từ 15Kg - Xuất Chuồng 25kg
B8900 Thức Ăn Đậm Đặc Cho Heo Thịt Từ Tập Ăn - Xuất Chuồng 25kg
B8990 Thức Ăn Đậm Đặc Cho Heo Thịt Từ Tập Ăn - Xuất Chuồng 25kg
B8850 Thức Ăn Đậm Đặc Heo Nái Chửa, Nái Hậu Bị 25kg
B8860 Thức Ăn Đậm Đặc Cho Heo Nái Nuôi Con 25kg
B8888 Thức Ăn Đậm Đặc Cho Heo Thịt Từ 15Kg - Xuất Chuồng 25kg
B1500 Thức Ăn Đậm Đặc Cao Cấp Cho Heo Thịt Từ Tập Ăn - Xuất Chuồng 25kg
B8888F Thức Ăn Đậm Đặc Cho Heo Thịt Từ 15Kg - Xuất Chuồng 25kg