Tiếng Việt  |   English  |   中文
Hotline : 0251 3 869 111 Fax : 0251 3 869 110 Hỗ trợ
banner_nha_may.jpg
 

Thức ăn cho heo

Mã số Tên Đóng gói
THỨC ĂN HỖN HỢP CHO HEO CON
V801R Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Con (Từ 7 Ngày - 20kg) 25kg
B700 Thức Ăn Hỗn Hợp Thay Thế Sữa Mẹ Cho Heo Con 2kg; 10kg
V8S Thức Ăn Hỗn Hợp Đặc Biệt Heo Con Từ Tập Ăn - 10Kg 2kg; 5kg; 20kg
V801 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Con (Từ 7 Ngày - 20kg) 5kg; 25kg
SS801 Thức Ăn Hỗn Hợp Cao Cấp Cho Heo Con Từ 7 Ngày - 20Kg 25kg
B88S Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Còi 2kg; 5kg; 25kg
V81A Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Con Từ Tập Ăn - 15Kg 25kg
B113 Thức Ăn Hỗn Hợp Cải Thiện Tiêu Chảy Trên Heo Con Từ 7 Ngày - 20Kg 150g
V82RS Thức Ăn Hỗn Hợp Tăng Sức Đề Kháng Trên Heo Thịt Từ 20kg - Xuất Chuồng 5kg; 25kg
V801PT Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Con Từ 7 Ngày - 20kg 25kg
THỨC ĂN HỖN HỢP CHO HEO THỊT
B8888 Thức Ăn Đậm Đặc Cho Heo Thịt Từ 15kg - Xuất Chuồng 5kg, 25kg
B8246 Thức Ăn Cao Cấp Cho Heo Thịt Từ Tập Ăn - Xuất Chuồng 5kg, 25kg
B8244 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Thịt Từ Tập Ăn - Xuất Chuồng 5kg, 25kg
SS802 Thức Ăn Hỗn Hợp Cao Cấp Cho Heo Thịt Từ 15Kg - 30Kg 25kg
802 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Thịt Từ 15kg - 30kg 25kg; 40kg
803 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Thịt Từ 30kg - 60kg 25kg; 40kg
804 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Thịt Từ 60Kg - Xuất Chuồng 25kg
V803S Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Thịt Từ 30kg - 60kg 5kg, 25kg
B8000 Thức Ăn Đậm Đặc Cho Heo Thịt Từ 15kg - Xuất Chuồng 5kg, 25kg
V887 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Đực Giống 25kg
V802 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Thịt Từ 15kg - 30kg 25kg
V802R Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Thịt Từ 15kg - 30kg 25kg
B8888F Thức Ăn Đậm Đặc Cho Heo Thịt Từ 15Kg - Xuất Chuồng 50kg
THỨC ĂN HỖN HỢP CHO HEO LAI
83L Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Lai, Heo Nội Từ 30kg - 60kg 25kg; 40kg;50kg
833 Thức Ăn Hồn Hợp Cho Heo Lai, Heo Nội Từ 30kg - 60kg 20kg; 40kg
V833 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Lai, Heo Nội Từ 30kg - 60kg 25kg
THỨC ĂN HỖN HỢP CHO HEO NÁI
SS866 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Nái Nuôn Con Siêu Sữa 25kg
V85A Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Nái Hậu Bị, Nái Chửa 25kg
855 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Nái Chửa 25kg
866 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Nái Nuôi Con 25kg
V86RS Thức Ăn Hỗn Hợp Tăng Sức Đề Kháng Trên Heo Nái 25kg
SS866 Thức Ăn Hỗn Hợp Heo Nái Nuôi Con Siêu Sữa 25kg
B155 Thức Ăn Đậm Đặc Cho Heo Nái Chửa, Nái Hậu Bị 5kg, 25kg
V855PT Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Nái Chửa 25kg
V855G Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Nái Chửa 25kg
V866G Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Nái Nuôi Con 25kg
B9000 Thức Ăn Đậm Đặc Cho Heo Nái Nuôi Con 5kg, 25kg
THỨC ĂN ĐẬM ĐẶC CHO HEO
8244 Thức Ăn Đậm Đặc Cho Heo Thịt Từ Tập Ăn-Xuất Chuồng 5kg; 25kg
8246 Thức Ăn Đậm Đặc Cao Cấp Cho Heo Thịt Từ Tập Ăn-Xuất Chuồng 5kg; 25kg
B8846 Siêu Đậm Đặc Heo Thịt Từ Tập Ăn - Xuất Chuồng 5kg; 25kg
B1500 Thức Ăn Siêu Đậm Đặc Cho Heo Thịt Từ Tập Ăn - Xuất Chuồng 5kg; 25kg
1550 Siêu Đậm Đặc Heo Thịt Từ Tập Ăn - Xuất Chuồng 5kg; 25kg
9000 Thức Ăn Đậm Đặc Cho Heo Nái Nuôi Con 5kg; 25kg