Tiếng Việt  |   English  |   中文
Hotline : 0251 3 869 111 Fax : 0251 3 869 110 Hỗ trợ
banner_nha_may.jpg
 

Thức ăn cho gà

Mã số Tên Đóng gói
THỨC ĂN CHO GÀ ĐẺ
B3210 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Gà Đẻ Từ 01 Ngày - 8 Tuần 25kg
H322 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Gà Đẻ Từ 01 Ngày - 8 Tuần 25kg
H3310 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Gà Hậu Bị Từ 9 - 17 Tuần 25kg
H333 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Gà Hậu Bị Từ 9 - 17 Tuần 25kg
B311 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Gà Đẻ Giống Từ Sơ Sản - Đào Thải 25kg
B3410 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Gà Đẻ Từ Sơ Sản - Đào Thải 25kg
B3510 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Gà Đẻ Từ Sơ Sản - Đào Thải 25kg
H355 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Gà Đẻ Từ Sơ Sản - Đào Thải 25kg
B3300 Thức Ăn Đậm Đặc Cho Gà Hậu Bị Từ 9 - 17 Tuần 25kg
3500D Thức Ăn Đậm Đặc Cho Gà Đẻ Từ Sơ Sản - Đào Thải 25kg
H655 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Gà Đẻ Giống Siêu Thịt Từ Sơ Sản - Đào Thải 25kg
B3500 Thức Ăn Đậm Đặc Cho Gà Đẻ Từ Sơ Sản - Đào Thải 25kg
H3910T Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Gà Đẻ Giống 25kg
THỨC ĂN CHO GÀ THỊT
B6000 Thức Ăn Đậm Đặc Cho Gà Thịt Từ 21 Ngày - Xuất Chuồng 25kg
V201 Thức Ăn Cho Gà Thịt Từ 1 - 21 Ngày 25kg
V202 Thức Ăn Cho Gà Thịt Từ 22 - 42 Ngày 25kg
6280D Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Gà Siêu Thịt Từ 1 - 21 Ngày 25kg
V6380 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Gà Siêu Thịt Từ 22 Ngày - Xuất Chuồng 25kg
V203 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Gà Thịt Từ 43 ngày - xuất chuồng 25kg
H633 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Gà Giống Siêu Thịt Hậu Bị Từ 7 - 15 tuần 25kg
H355S Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Gà Giống Siêu Thịt Hậu Bị Từ 7 - 15 tuần 25kg
H6280S Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Gà Siêu Thịt Từ 1 - 21 Ngày 25kg
THỨC ĂN CHO GÀ TA, GÀ TAM HOÀNG
V211 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Gà Tam Hoàng Từ 01 - 42 Ngày 25kg
V212 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Gà Tam Hoàng Từ 43 Ngày - Xuất Chuồng 25kg
V6370 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Gà Tam Hoàng Từ 43 Ngày - Xuất Chuồng 25kg
V6370L Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Gà Ta Từ 43 Ngày - Xuất Chuồng 25kg