Tiếng Việt  |   English  |   中文
Hotline : +84 61 3869111 Fax : +84 61 3869110 Support
 

Thức ăn gia súc cho heo

Code Name Package
CÁM HEO CON
B700 Sữa Báu Dùng Cho Heo Con 2kg; 10kg
V8S Hỗn Hợp Đặc Biệt Heo Con Từ Tập Ăn - 10Kg 5Kg
V881 Hỗn Hợp Heo Con Từ 7 Ngày - 20kg 5kg; 25kg
B88S Cám Heo Còi 5Kg
V81A Cám Heo Con Từ Tập Ăn - 15Kg 25kg
SS881 Thức Ăn Hỗn Hợp Cao Cấp Cho Heo Con Từ 7 Ngày - 20Kg 25kg
B113 Thức Ăn Cải Thiện Tiêu Chảy Trên Heo Con Từ 7Ngày - 20kg 25kg
V887 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Đực Giống 25kg
V880 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Sữa Từ 7 Ngày - 8Kg 2kg, 5kg, 25kg
V881R Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Con Từ 7 Ngày - 20kg 5kg, 25kg
CÁM CHO HEO THỊT
V882 Hỗn Hợp Heo Thịt Từ 15kg - 30kg 25kg; 40kg
SS882 Hỗn Hợp Cao Cấp Heo Thịt Từ 15Kg - 30Kg 25kg
V82RS Cám Hỗ Trợ Xử Lý PRRS 5kg; 25kg
V883 Hỗn Hợp Heo Thịt Từ 30kg - 60kg 25kg; 40kg
V884 Hỗn Hợp Heo Thịt Từ 60Kg - Xuất Chuồng 25kg
V887 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Đực Giống 25kg
V882R Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Thịt Từ 15kg - 30kg 25kg
CÁM HỖN HỢP CHO HEO LAI
872 Cám Heo Lai, Heo Nội Từ 15kg - 30kg 25kg; 40kg
V888 Cám Heo Lai, Heo Nội Từ 30kg - 60kg 25kg; 40kg
V873 Cám Heo Lai, Heo Nội Từ 30kg - 60kg 25kg; 40kg
874 Cám Heo Lai, Heo Nội Từ 60Kg - Xuất Chuồng 25kg
V875 Hỗn Hợp Heo Nái Hậu Bị 25kg
V876 Hỗn Hợp Heo Nái Nuôi Con 25kg
V833 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Lai, Heo Nội Từ 30kg - 60kg 25kg
CÁM CHO HEO NÁI
V885 Hỗn Hợp Heo Nái Chửa 25kg
SS866 Hỗn Hợp Heo Nái Nuôi Con Siêu Sữa 25kg
V886 Hỗn Hợp Heo Nái Nuôi Con 25kg
V86RS Thức Ăn Hỗn Hợp Tăng Sức Đề Kháng Cho Heo Nái 25kg
V85A Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Nái Hậu Bị 25kg
V866G Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Nái Nuôi Con 25kg
V866PT Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Nái Nuôi Con 25kg
V855G Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Nái Chửa 25kg
THỨC ĂN GIA SÚC ĐẬM ĐẶC CHO HEO
B8800 Đậm Đặc Heo Thịt Từ 15Kg - Xuất Chuồng 25kg
B8900 Siêu Đậm Đặc Heo Thịt Từ Tập Ăn - Xuất Chuồng 25kg
B8990 Siêu Đậm Đặc Heo Thịt Từ Tập Ăn - Xuất Chuồng 25kg
B8850 Đậm Đặc Heo Nái Chửa 25kg
B8860 Đậm Đặc Heo Nái Nuôi Con 25kg
B8888 Đậm Đặc Heo Thịt Từ 15Kg - Xuất Chuồng 25kg
B1500 Siêu Đậm Đặc Heo Thịt Từ Tập Ăn - Xuất Chuồng 25kg
B8888F Thức Ăn Đậm Đặc Cho Heo Thịt Từ 15Kg - Xuất Chuồng 25kg

Thức ăn gia súc cho gà

Code Name Package
THỨC ĂN GIA SÚC CHO GÀ ĐẺ
B3210 Gà Đẻ Từ 01 Ngày - 8 Tuần 25kg
H322 Gà Đẻ Từ 01 Ngày - 8 Tuần 25kg
H3310 Gà Hậu Bị Từ 9 - 17 Tuần 25kg
H333 Gà Hậu Bị Từ 9 - 17 Tuần 25kg
B311 Cám Cho Gà Đẻ Giống Từ Sơ Sản - Đào Thải 25kg
B3410 Cám Cho Gà Đẻ Từ Sơ Sản - Đào Thải 25kg
B3510 Cám Cho Gà Đẻ Từ Sơ Sản - Đào Thải 25kg
H355S Cám Cho Gà Đẻ Từ Sơ Sản - Đào Thải 25kg
B3300 Đậm Đặc Gà Hậu Bị Từ 9 - 17 Tuần 25kg
B3500 Đậm Đặc Gà Đẻ Từ Sơ Sản - Đào Thải 25kg
H655 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Gà Đẻ Giống Siêu Thịt Từ Sơ Sản - Đào Thải 25kg
H355 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Gà Đẻ Từ Sơn Sản Đến Đào Thải 25kg
B3310 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Gà Hậu Bị Từ 9 - 17 Tuần 25kg
H3910T Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Gà Đẻ Giống 25kg
THỨC ĂN GIA SÚC CHO GÀ THỊT
H210 Gà Thịt Từ 1 - 21 Ngày 25kg
V220 Gà Thịt Từ 22 Ngày - 42 Ngày 25kg
H6280S Gà Siêu Thịt Từ 1 - 21 Ngày 25kg
V6380 Gà Siêu Thịt Từ 22 Ngày - Xuất Chuồng 25kg
H355S Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Gà Giống Siêu Thịt Hậu Bị Từ 7 - 15 tuần 25kg
H633 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Gà Giống Siêu Thịt Hậu Bị Từ 7 - 15 tuần 25kg
H210S Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Gà Thịt Từ 1 - 21 Ngày 25kg
H220S Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Gà Thịt Từ 22 Ngày - 42 Ngày 25kg
H6380 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Gà Siêu Thịt Từ 22 Ngày - Xuất Chuồng 25kg
B6000 Thức Đậm Đặc Cho Gà Thịt từ 21 Ngày - Xuất Chuồng 25kg
V6370L Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Gà Ta Từ 43 Ngày - Xuất Chuồng 25kg
V883S Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Thịt Từ 30kg - 60kg 25kg
THỨC ĂN CHO GÀ TA, GÀ TAM HOÀNG
H270 Gà Tam Hoàng Từ 01 - 42 Ngày 25kg
V370 Gà Tam Hoàng Từ 43 Ngày - Xuất Chuồng 25kg
V6370 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Gà Tam Hoàng Từ 43 Ngày - Xuất Chuồng 25kg

Thức ăn gia súc cho cút

Code Name Package
THỨC ĂN GIA SÚC CHO CÚT ĐẺ
No product
THỨC ĂN GIA SÚC CHO CÚT THỊT
No product
THỨC ĂN CHO CÚT
B510 Cút Đẻ Giai Đoạn Đẻ Trứng 25kg
B511 Cút Con Từ 1 Ngày - 5 Tuần 25kg